Het nieuwe inrichtingsplan met meer openbaar groen

ware grootte
868 x 471px (463,6Kb)

Het nieuwe inrichtingsplan met meer openbaar groen

Speelplek Canadalaan

In Warande-west zijn in het kader van de stedelijke vernieuwing drie gedeeltes van de wijk aangepakt, te weten de Blokkendoos, de Guido Gezellelaan en de Vondellaan/Canadalaan en omgeving.
Het ontwerpplan voor Vondellaan/Canadalaan e.o. voorzag in het verbeteren van de leefbaarheid o.a. door middel van het opknappen van de openbare ruimte.

Omdat in dat gebied onvoldoende speelvoorzieningen aanwezig waren werd tevens een speelplek voor de kinderen in de Canadalaan gecreëerd. Dit is de basis van een kunstopdracht die inmiddels is afgerond met de onthulling op 22 april 2009 van het speelkunstwerk 'Canadapad' van de kunstenaars Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten.


projectomschrijving
contact info


contact info 

stichting [KidOR)
postbus 145
4600 AC Bergen op Zoom


neem contact op

Canadapad

ware grootte
600 x 800px (801,9Kb)
foto: Auke van der Heide

Canadapad

projectomschrijving 

Aanleiding
Warande-West is een van de oudere woonwijken in Bergen op Zoom, waarvoor in het kader van de stedelijke vernieuwing diverse plannen worden uitgevoerd om tot een algemene opwaardering van deze wijk te komen.
Een van de deelplannen voorziet met het oog op de bevordering van de leefbaarheid in een verbetering van de openbare ruimte van de Canadalaan.
Omdat in dat gebied onvoldoende speelvoorzieningen aanwezig zijn omvatten de verbeteringsmaatregelen tevens in het creëren van speelplekken voor de kinderen. Een hiervan is gelegen gedacht op een her in te richten plantsoen in de Canadalaan.

Locatie speelplek
De Canadalaan was een van de oude invalswegen naar de binnenstad van Bergen op Zoom en ontleent haar naam aan het feit dat de Canadezen in deze straat stonden opgesteld tijdens de bevrijdingsintocht van Bergen op Zoom. Het karakter van de straat wordt nog sterk bepaald door de aanwezigheid van oude statige bomen en fraaie architectuur.

In het nieuwe inrichtingsplan voor de straat wordt het westelijk deel van de Canadalaan rechtdoor getrokken zodat er meer ruimte ontstaat voor openbaar groen.

Uitgaande van het specifieke karakter en markante ligging wordt voor de uitwerking van een speelplek voor deze locatie niet uitgegaan van de traditionele manier van inrichten, maar wordt aansluiting gezocht bij de doelstellingen van de gemeente Bergen op Zoom in het Meerjaren OntwikkelingsPlan-2 (MOP2) om bij herstructureringswijken kunst in het openbare gebied te bevorderen.
Kunst en cultuurhistorie in een herstructureringsproces opent de ogen voor de kwaliteiten van naoorlogse wijken voor bewoners en opdrachtgevers en kan leiden tot nieuwe trots. Bovendien biedt het een uitstekend platform voor betrokkenheid van de huidige bewoners. Gekozen is dan ook voor een vorm van toegepaste kunst in de vorm van een speelobject waarbij van locatiegebonden thema’s wordt uitgegaan. De gedachte daarbij is om een plek te creëren die aanleiding geeft tot spelen en de fantasie van de kinderen prikkelt. Locatiegebonden thema’s kunnen zijn: spoor, opstelplaats bevrijders (Canadezen) o.i.d., maar ook zintuiglijke thema’s (of een combinatie daarvan) zijn denkbaar.

Ontwikkeling/realisatie
De ontwikkeling en realisatie van het kunst-/speelobject in de Canadalaan gebeurt door de gemeente in samenwerking met de stichting Kunst in de Openbare Ruimte [KidOR). De gemeente heeft voor de coördinatie en inhoudelijke uitwerking een opdracht verstrekt aan [KidOR) waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om kunst in het openbare gebied te bevorderen. Tijdens het proces zullen buurtbewoners betrokken worden bij de ontwikkeling van het kunstwerk.

Opdrachtformulering kunst-/speelobject Canadalaan
De opdracht voorziet in het ontwerpen en realiseren van een kunstobject, dat voor kinderen aanleiding geeft tot spelen. Het ontwerp is gebaseerd op een locatiegebonden thema en komt door middel van interactie met bewoners tot stand. Het resultaat dient een gebruiksobject te zijn, dat de beleving en fantasie van de kinderen prikkelt door middel van tactiele, visuele en/of auditieve waarneming. Het is voor meerdere kinderen toegankelijk en voor verschillende leeftijdsgroepen interessant en moet – ook voor minder valide kinderen - de sociale- en psychomotorische interactie bevorderen.

De objecten moeten onderhoudsarm, duurzaam en vandalisme bestendig zijn, waarbij rekening gehouden wordt met veiligheidsregelgeving voor speeltoestellen. Daarnaast is het van belang, dat het object ook een betekenis krijgt voor volwassenen. Het moet als het ware een icoon worden, dat de identiteit van de straat en buurt versterkt.
De artistieke kwaliteiten worden o.a. geborgd door verstrekken van een meervoudige ontwerpopdracht en een beoordeling door een jury van onafhankelijke deskundigen.
Uitgegaan wordt van een “turn-key”opdracht. De totale kosten van het kunstwerk inclusief honorarium bedraagt € 50.000, - .

Voortgang
Na een selectieprocedure is aan twee kunstenaars een opdracht verstrekt voor het maken van een schetsontwerp.Na beoordeling van de schetsontwerpen is aan het duo Wolf Brinkman / Jeroen Hoogstraten de opdracht verstrekt tot het maken van een definitief ontwerp.
In juni 2008 is, na goedkeuring van het definitief ontwerp, de opdracht voor realisatie aan de kunstenaars verstrekt.
22 April 2009 is het speelkunstwerk 'Canadapad' officieel in gebruik genomen.


Eisen speeltoestellen

nieuwsberichten


22 april 2009
7 april 2009
25 oktober 2008
15 april 2008
3 april 2008
20 maart 2008
13 mei 2007